هلدینگ بتون ایران

پروژه تجاری مسکونی پرند

پروژه تجاری مسکونی پرند

نوع پروژه: مشارکتی
محل پروژه: اصفهان شهر بهارستان
وضعیت پروژه: دردست اجرا
پروژه تجاری مسکونی پرند بهارستان

محل دقیق پروژه روی نقشه

پروژه تجاری،مسکونی پرند بهارستان

 واقع در اصفهان شهر بهارستان خیابان فرهنگ میدان شهید چوپانی رو به روی بلوار هدایت 

powered by crystaly.ir