شرکت بتون ایران

تجاری اداری مسکونی آتی سنتر مشهد

تجاری اداری مسکونی آتی سنتر مشهد

نوع پروژه: مشارکتی
محل پروژه: مشهد
وضعیت پروژه: دردست اجرا
واگذاری واحدهای اداری - تجاری - مسکونی
Google Map & Waze:آتی سنتر بتون ایران

محل دقیق پروژه روی نقشه

نشانی : مشهد - خیابان پاسداران - جنب دارایی

پارکینگ طبقاتی با ظرفیت 1000 خودرو

خارج از محدوده طرح ترافیک نزدیک به حرم مطهر

فود کورت مدرن

واحدهای اداری - تجاری - مسکونی

Google Map & Waze:آتی سنتر بتون ایران

powered by crystaly.ir