شرکت بتون ایران

308 واحدی گلباغ کوچصفهان

308 واحدی گلباغ کوچصفهان - گیلان - کوچصفهان
اطلاعات تماس واحد فروش
31 3223 2032 (98+) 913 307 8007 (98+) 912 915 0107 (98+)

308 واحدی گلباغ کوچصفهان

نوع پروژه: خودمالکی
محل پروژه: گیلان - کوچصفهان
وضعیت پروژه: دردست اجرا
پروژه 308 واحدی گلباغ کوچصفهان در 11 بلوک 28 واحدی

 قیمت ها و شرایط فروش بزودی اعلام می شود

powered by crystaly.ir