شرکت بتون ایران

آغاز پروژه 800 واحدی هفت آسمان رشت

آغاز پروژه 800 واحدی هفت آسمان رشت

تاریخ خبر: 1398/01/08
آغاز پروژه 800 واحدی هفت آسمان رشت
رشت کیلومتر 2 جاده انزلی
کاربری مسکونی

powered by crystaly.ir